Obchodné podmienky

 
 
 

0907 615 888

 
 
Reklamné okno
 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky portálu www.mobilovo.sk

Spoločnosť Livero s.r.o. so sídlom Na barine 2977/13, 841 03 Bratislava, IČO: 47 994 380, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101732/B vydáva tieto obchodné podmienky za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Livero s.r.o. ako Poskytovateľ a/alebo Predávajúcim a právnickými alebo fyzickými osobami ako Objednávateľmi a/alebo Kupujúcimi, ktoré si objednali službu alebo zakúpili tovar.

Všetky vzťahy medzi Predávajúcim, Poskytovateľom, Kupujúcim a/alebo Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade obchodných spoločností, a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v prípade spotrebiteľov.

 

Čl. I Definície pojmov

 1. "Predávajúci" a „Poskytovateľ“ Livero s.r.o. so sídlom Na barine 2977/13, 841 03 Bratislava, IČO: 47 994 380, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101732/B ktorý zabezpečuje prevádzku portálu www.mobilovo.sk a zabezpečuje poskytovanie služieb a predaj tovaru za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 1. "Kupujúci" a „Objednávateľ“ je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná prostredníctvom portálu www.mobilovo.sk akýkoľvek službu, alebo tovar, nachádzajúci sa na Stránke. Objednaním sa rozumie kliknutie na tlačítko „Objednať“ nachádzajúce sa pri predmetnom tovare alebo službe.
 2. "Stránka" je web stránka, ktorú prevádzkuje Predávajúci za účelom predaja tovaru, alebo poskytnutia služby – www.mobilovo.sk
 3. "Tovar" je akýkoľvek tovar ponúkaný na Stránke.
 4. “Služba“ je akákoľvek služba ponúkaná na Stránke. Aktuálne informácie o poskytovaných Službách a ich rozsahu sú uvedené na www.mobilovo.sk.
 5. "Cena" je cena za Tovar alebo Služby, ktorá je uvedená platnom cenníku. Cenu hradí Kupujúci a/alebo Objednávateľ. Cena je vrátane DPH. K cene celkovej objednávky bude pripočítané poštovné, ktoré sa odvíja od celkovej hodnoty objednávky a spôsobu dopravy. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb týkajúcich sa Ceny, pričom v takom prípade má právo objednávku zmeniť alebo zrušiť. Kupujúci má právo v prípade tlačovej chyby týkajúcej sa ceny od Objednávky odstúpiť.
 6. „Objednávka“ je vybratie konkrétneho Tovaru alebo Služby zo Stránky a jeho záväzné objednanie. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom web stránky www.mobilovo.sk, prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailom alebo telefonicky.
 7. „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá objednáva tovar výlučne pre svoje potreby.
 8. „Zmluva“ akákoľvek dohoda uzatvorená na základe ponuky a akceptácie na diaľku, iná písomná dohoda, resp. akákoľvek rámcová písomná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. V prípade ak je uvedené v zmluve uvedené niečo iné ako v týchto Obchodných podmienkach alebo v Cenníku, prednosť majú podmienky uvedené v Zmluve.

 

Čl. II Všeobecné upozornenia

 1. Kupujúci/Objednávateľ odoslaním Objednávky prejavuje svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci/Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť tieto Obchodné podmienky.
 3. Objednaním Tovaru alebo Služby Kupujúci a/alebo Objednávateľ súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil. Ich súčasťou je aj reklamačný poriadok.

 

 Čl. III Vznik a predmet zmluvného vzťahu

 1. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo Poskytovateľom a Objednávateľom a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky - na diaľku -odoslaním objednávky Kupujúcim/Objednávateľom (oferta) a jej prijatím Predávajúcim/Poskytovateľom prostredníctvom dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby.
 2. V prípade ak existuje písomná rámcová zmluva alebo iná zmluva, zmluvný vzťah vzniká podpisom tejto rámcovej zmluvy a riadi sa týmito Obchodnými podmienkami a uzatvorenou Zmluvou.
 3. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste Službu a  záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby Cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto Obchodných podmienkach a/alebo v  Zmluve. V prípade kúpy Tovaru je predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a  záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto Obchodných podmienkach a/alebo v  Zmluve.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.
 5. Objednávateľ je oprávnený zrušiť objednávku až do začatie poskytovania Služby (najmä do prevzatia zariadenia určeného na opravu Poskytovateľom). Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku až do času dodania Tovaru.
 6. Objednávateľ a Kupujúci zodpovedá za správnosť všetkých údajov poskytnutých Poskytovateľovi a/alebo Predávajúcemu a za ich aktuálnosť.
 7. Kupujúci a/alebo Objednávateľ sa môže registrovať na Stránke pred objednaním Tovaru a/alebo Služby, alebo objednať Tovar a/alebo Službu bez registrácie. Kupujúci je povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky požadované údaje a informácie.

 

Čl. IV Platobné podmienky,  dodanie tovaru, poskytnutie Služby

 1. Kupujúci/Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za objednaný Tovar/Službu Predávajúcemu/Poskytovateľovi vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke.
 2. V prípade ak Kupujúci/Objednávateľ, ktorý si zvolil platbu bankovým prevodom Cenu neuhradí ani do 5 dní odo dňa zaslania Objednávky platí, že od Zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednaného Tovaru.
 3. V prípade kúpy tovaru:
 1. Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania Kupujúceho uvedené v objednávke, resp. iná adresa uvedená ako adresa dodania. Tovar bude dodaný Kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba, pošta), alebo Predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s Kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia Ceny uvedenej v objednávke v plnej výške.
 2. Predávajúci dodá tovar najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Dodacie lehoty uvedené na Stránke a/alebo v potvrdzujúcom e-maily sú orientačné. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.
 3. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 4. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, alebo z iného objektívneho dôvodu Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti budú pri odstúpení od objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 30 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 5. Cena dopravy je pripočítaná k Cene tovaru. Cena dopravy sa zobrazí na Objednávke a/alebo v potvrdzujúcom e-maily.
 6. Tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi: Kuriérom, Slovenskou poštou alebo osobne.
 7. Predávajúci dodáva tovar za vyššie uvedených podmienok výlučne na území Slovenskej republiky. V prípade požiadavky dodania tovaru do inej krajiny je potrebná individuálna dohoda s Predávajúcim.
 8. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru z dôvodov na strane prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka prepravcu. Poškodený tovar Kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Za mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, Predávajúci nezodpovedá.
 1. V prípade dodania Služby:
 1. Poskytovateľ poskytuje nezáručný neautorizovaný servis počítačov a mobilných telefónov na základe Objednávky Objednávateľa.
 2. Objednávateľ popíše poruchu zariadenia Poskytovateľovi a odovzdá mu zariadenie. Poskytovateľ uskutoční úvodnú diagnostiku poruchy a túto oznámi Objednávateľovi (telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo osobne hneď pri prevzatí zariadenia v prípade ľahšej poruchy). Diagnostika nemusí odhaliť všetky poruchy zariadenia, niektoré poruchy zariadenia sa môžu stať zrejmé až pri vykonávaní opravy a servisu. V takomto prípade Poskytovateľ oznámi následne zistenú poruchu Objednávateľovi, ktorý má právo požiadať Poskytovateľa o nevykonanie opravy takto následne zistenej poruchy. V takomto prípade Objednávateľ uhradí cenu len za vykonanie opravy podľa pôvodnej Objednávky s tým, že si je vedomý, že zariadenie nemusí byť funkčné bez vykonania opravy následne zistenej poruchy. Poskytovateľ odovzdá zariadenie Objednávateľovi po uhradení Ceny podľa pôvodne objednanej opravy.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť prvotnú diagnózu poruchy do 7 pracovných dní. Oprava zariadenia bude uskutočnená do 14 pracovných dní odo dňa oznámenia prvotnej diagnózy Objednávateľovi ak Objednávateľ nezrušil Objednávku a za podmienky že bola uhradená záloha.
 4. V prípade ak je porucha neopraviteľná Poskytovateľ uvedené oznámi po vykonaní diagnostiky Objednávateľovi a vyzve ho na vyzdvihnutie zariadenia.
 5. Poskytovateľ môže vykonať tzv. expresný servis, čiže servis priamo na mieste a to v prípade jednoduchých porúch, ktoré je možné technicky odstrániť ihneď priamo na mieste a Poskytovateľ bude mať k dispozícií náhradné diely na ich odstránenie (napr. výmena batérie, výmena displeja na mobilnom telefón, výmena nefunkčného tlačidla).
 6. Pred vykonaním opravy a pri Objednávke je Objednávateľ povinný uhradiť zálohu na Službu. Doplatok Ceny za Službu uhradí Objednávateľ pri prevzatí zariadenia od Poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ má na zariadenie zádržné právo v zmysle § 151s a nasl. Občianskeho zákonníka až do uhradenia celkovej Ceny za Službu.
 8. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi skladné v prípade ak si nevyzdvihne zariadenie ani v lehote 7 dní odo dňa obdržania oznámenia o vykonaní opravy.
 9. V prípade ak si Objednávateľ nevyzdvihne zariadenie u Poskytovateľa v lehote 60 dní odo dňa obdržania oznámenia o vykonaní opravy a poskytnutí Služby a to ani po opakovanej výzve (telefonickej, prostredníctvom sms alebo e-mailovej) platí, že uhradením sumy 1,- eur na účet Objednávateľa (alebo poštovou poukážkou) sa zariadenie stáva vlastníctvom Poskytovateľa. Uvedená dohoda sa spravuje ustanoveniami o budúcej kúpnej zmluve s tým, že kúpna zmluva je uzatvorená uhradením sumy 1,- eur na účet Objednávateľa.
 10. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade odovzdania zariadenia Poskytovateľovi, tento má prístup k všetkým údajom, dátam, dokumentov a informácia nachádzajúcim sa v odovzdanom zariadení. V prípade ak si Objednávateľ neželá sprístupniť niektoré dáta, informácie Poskytovateľovi je potrebné aby ich pre odovzdaním zariadenia Poskytovateľovi vymazal alebo uložil na iné zariadenie. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade vykonania opravy na zariadení môžu byť všetky dáta, informácie, dokumenty nachádzajúce sa na zariadení vymazané. Objednávateľ je povinný vyhotoviť si zálohu dát, informácií a dokumentov pred odovzdaním zariadenia Poskytovateľovi.
 11. Poskytovateľ pri prevzatí zariadenia uskutoční popis zariadenia do preberacieho protokolu a vyhotoví fotodokumentáciu zariadenia, ktorú bude mať uloženú elektronicky.
 12. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje nezáručný a neautorizovaný servis. Uvedené znamená, že náhradné diely použité pri oprave Poskytovateľom nemusia byť originálne diely poskytnuté od výrobcu, ale diely vyrobené iným výrobcom ako je výrobca opravovaného zariadenia, tzv. OEM diely. Odovzdaním zariadenia Poskytovateľovi za účelom vykonania opravy Objednávateľ vyslovene berie na vedomie a súhlasí s použitím neautorizovaných dielov (OEM dielov) v jeho zariadení. Takéto diely nemusia presne doliehať v zariadení a môžu byť spôsobené a vytvorené určité medzery medzi náhradným dielom a zariadením, čiže takýto diel nemusí presne doliehať a pasovať do zariadenia ako originálny diel. Nie je možné reklamovať poskytnutie Služby z dôvodov použitia OEM dielov a ich nedoliehania alebo iných dôvodov vyplývajúcich z povahy týchto dielov.
 13. Záručná plomba náhradných dielov balenia je porušená, keďže náhradné diely boli už rozbalené, testované príp. ide o tzv. promo diely alebo repasované diely.
 14. Objednávateľ súhlasí s akýmkoľvek zásahom do jeho zariadenia zo strany Poskytovateľa za účelom vykonania opráv a poskytnutia Služby. Môže ísť o akékoľvek zásahy potrebné a nevyhnutné na odstránenie identifikovanej poruchy zariadenia ako aj napr. pájkovanie a iné zásahy.
 15. Poskytovateľ oboznámi Objednávateľa s tým, že bude uskutočňovať pájkovanie alebo používať teplo za účelom opravy poruchy. V takomto prípade má Objednávateľ právo zrušiť Objednávku. V prípade ak Objednávku nezruší do 1 dňa predpokladá sa, že s takýmto riešením a opravou súhlasí. V takomto prípade berie na vedomie, že použitím tepla a pájkovaním môžu byť poškodené iné časti zariadenia, za čo Poskytovateľ nenesie zodpovednosť, keďže toto riziko vyplýva priamo z metódy opravy poruchy.
 16. Objednávateľ je povinný za účelom poskytnutia Služby odovzdať zariadenie Poskytovateľovi na vlastné náklady. Náklady v súvislosti s dopravou a odovzdaním zariadenia Poskytovateľovi ako aj náklady v súvislosti s prevzatím zariadenia znáša v celom rozsahu Objednávateľ.
 17. Objednávateľ je povinný pri prevzatí zariadenia od Poskytovateľa zariadenie zapnúť a presvedčiť sa o jeho funkčnosti. Reklamácia nefunkčnosti zariadenia po jeho prevzatí nie je možná. Objednávateľ sa musí pri prevzatí presvedčiť o odstránení poruchy zariadenia a podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že porucha bola v celom rozsahu odstránená a zariadenie preberá funkčné. V prípade akýchkoľvek výhrad Objednávateľa, je tento povinný všetky výhrady k poskytnutiu Služby uviesť v preberacom protokole. V prípade ak Objednávateľ neuvedie žiadne výhrady v preberacom protokole predpokladá sa, že porucha je v celom rozsahu odstránená a zariadenie prevzal Objednávateľ plne funkčné.
 18. Objednávateľ je povinný poskytnúť všetky prístupové heslá do zariadenia Poskytovateľovi. Lehote na vykonanie opravy  na diagnostiku začína plynúť až odo dňa poskytnutia všetkých hesiel. V prípade neposkytnutia hesiel ani v lehote 3 dní odo dňa odovzdania zariadenia sa predpokladá, že Objednávateľ od Objednávky odstúpil a nemá záujem na poskytnutí Služby a vykonaní opravy.

 

Čl. V Spracovanie osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci/Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu/Poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak je Kupujúci/Objednávateľ právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu/Poskytovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu/Poskytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci/Poskytovateľovi spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho/Poskytovateľovi a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci/Poskytovateľovi sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci/Poskytovateľovi po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu/Poskytovateľovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je možné odvolať do času dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby.
 3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje na Stránke po prihlásení sa.
 4. Predávajúci/Poskytovateľovi vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 2. tohto článku týchto Obchodných podmienok.
 5. Predávajúci/Poskytovateľovi vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 2. tohto článku týchto Obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 6. Predávajúci/Poskytovateľovi vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci/Poskytovateľovi vyhlasuje, že súhlas Kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu/Poskytovateľovi.
 7.  Kupujúci na základe písomnej žiadosti, alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho/Poskytovateľovi kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci/Poskytovateľovi je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v bode 3. týchto Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Slovenská pošta, a. s.

 

Čl. VI Zodpovednosť za škodu.

 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi výlučne za spôsobenú škodu spôsobenú jeho úmyselným zavineným konaním pri poskytovaní Služby a to maximálne do výšky uhradenej Ceny zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi. Skutočnosť či škody vznikla a v akej výške je povinný dôveryhodne preukázať Objednávateľ.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:
 • škody spôsobené softvérom, alebo produktmi tretích osôb; 
 • chyby, vady a škody na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Služby diagnostikované ako chybné;
 •  škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného Objednávateľom, tretími osobami, alebo softvérom o ktorého inštaláciu požiadal Objednávateľ Poskytovateľa; 
 • nesplnenie Služby v prípade prekážok v práci, alebo v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa; 
 •  škody spôsobené nelegálnym softvérom inštalovaným Objednávateľom, alebo inými osobami; 
 •  škody spôsobené únikom, alebo stratou dát alebo ich poškodením; alebo
 •  škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany Objednávateľa; 
 •  akékoľvek škody na softvérovom vybavení Objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti, ktoré nebolo možné predvídať; 
 •  škody spôsobené nesplnením ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľa stanovených Zmluvou, alebo Obchodnými podmienkami; 
 •  škody, ktoré na zariadeniach Objednávateľa vznikli následkom neodborného zaobchádzania Objednávateľa, alebo iných osôb; 
 •  škody spôsobné absenciou antivírových programov; 
 • za nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému a techniky Objednávateľa tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a technike Objednávateľa, ku ktorej došlo v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Objednávateľom;
 • akúkoľvek škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát;
 • škodu spôsobenú prepravcom na veciach, resp. zariadení patriacom Objednávateľovi, ktoré boli zasielané Objednávateľovi;
 • iné škody v zmysle týchto Obchodných podmienok.
 • Poskytovateľ ďalej nenesie zodpovednosť za stratu zisku, ani za akékoľvek iné ekonomické priame a/alebo nepriame, alebo následné škody vzniknuté Objednávateľovi a súvisiace s poskytovaním Služby na základe Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa, alebo Cenníka Poskytovateľa.
 •  Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou, alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi.

3. Poskytovateľ/Predávajúci v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia jeho povinností predvídal alebo mohol predvídať škodu na strane Objednávateľa/Kupujúceho alebo na strane Poskytovateľa/Predávajúceho vo výške 0 EUR alebo inej meny, s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy poznal alebo mal poznať. Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa/Predávajúceho za škodu v súvislosti s poskytnutím Služby alebo dodaním Tovaru podľa Objednávky ako aj za ušlý zisk.

4. V prípade nedodania tovaru z dôvodov výlučného zavinenia na strane Predávajúceho, Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu do 30 dní. V prípade nedodania tovaru z iných dôvodov Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu do 30 dní po odpočítaní nákladov Predávajúceho, ktoré mu v súvislosti s vybavovaním Objednávky vznikli, minimálne však v sume 10,- EUR.

5. V prípade nedodania Služby z dôvodov výlučného zavinenia na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Cenu do 30 dní. V prípade nedodania tovaru z iných dôvodov Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Cenu do 30 dní po odpočítaní nákladov Poskytovateľa, ktoré mu v súvislosti s vybavovaním Objednávky vznikli, minimálne však v sume 10,- EUR.

6. Predávajúci/Poskytovateľ vychádza z údajov poskytnutých Kupujúcim/Objednávateľom a tieto nie je povinný overovať. Kupujúci/Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť ním poskytnutých údajov a informácií, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady a škodu Predávajúcemu/Poskytovateľovi, ktoré mu vznikli.

 

Čl. VII Zánik Zmluvy a Odstúpenie od zmluvy

 1. Zmluva zaniká splnením, odstúpením, alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.
 2. Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone, v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach.
 3. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uvedené neplatí pre Kupujúcich podnikateľov na ktorých sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za vrátený Predávajúcemu, ak Predávajúci prevezme všetky časti vráteného Tovaru, alebo ak sa:
 • tovary boli zaslané oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol zaslaný ako posledný,
 • tovar pozostávajúci z viacerých dielov, alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo posledného kusu.
 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho, alebo  e-mailom na e-mailovej adrese info@mobilovo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom a v neporušenom stave. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno.) Ak tovar javí známky poškodenia, alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, Poskytovateľ si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so spotrebiteľom požadovať úhradu nákladov súvisiacich s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi Cenu, ktorú od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Cenu nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar v celom rozsahu.
 4. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa.
 1. Kupujúci má právo stornovať bez poplatkov objednávku do 24 hodín po objednaní na e-mailovej adrese info@mobilovo.sk V  takomto prípade je potrebné zaslať e-mail s uvedením mena a priezviska, čísla objednávky, e-mailovej adresy a popisu objednaného tovaru. V prípade stornovania objednávky po uvedenej lehote (ak nejde o spotrebiteľa) uhradí takýto kupujúci poplatok za stornovanie vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru.

 

Čl. VIII Záruka a reklamačný poriadok

 1. Na jednotlivý tovar a služby poskytuje Poskytovateľ/Predávajúci záruku, ktorá sa vzťahuje:
 • pri tovare na chyby materiálu a výrobné nedostatky zistené v priebehu záručnej doby a za predpokladu, že je tovar používaný v súlade s návodom na obsluhu.
 • pri službách, oprave na chyby materiálu.
 1. Predávajúci/Poskytovateľ poskytuje záručnú dobu:
 • na tovar: v dĺžke 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňa uvedeného na doklade o zakúpení tovaru; v prípade odlišnej dĺžky záručnej doby je táto skutočnosť uvedená na doklade o zakúpení tovaru; v prípadoch, kedy kupujúcim je Spotrebiteľ podľa zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, je na tovar poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. V prípade predaja opotrebovaného tovaru je záruka 12 mesiacov.
 • na opravu 3 mesiace

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Záruka sa nevzťahuje na:
 • vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, nadmerným používaním, chybnou obsluhou, neodborným, alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore so sprievodnou dokumentáciou, alebo návodom na používanie,
 • na mechanické  poškodenie, poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou,
 • na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený pred prevzatím tovaru a súčasne prevzatie tovaru neodmietol
 • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
 • na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
 • na vady priamym kontaktom s vodou či inými tekutinami, ktoré sa dostali dovnútra predaného tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
 • na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
 • na vady spôsobené prírodnými živlami,
 • na tovar s porušením ochranných pečatí, záručných plômb a nálepiek, ak sú na tovare
 • na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
 • na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
 • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
 1. Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.
 2. V prípade poškodenia záručnej plomby (pečatná fólia bielej farby s logom spoločnosti a web stránkou) zaniká nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe.
 3. Predávajúci/Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní Kupujúci/Objednávateľ porušením svojich povinností.
 4. Predávajúci/Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Kupujúceho/Objednávateľa.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Čl. IX Záručné podmienky

 1. Záruka je poskytovaná Kupujúcemu pri tovare, alebo Objednávateľovi pri oprave.
 2. Kupujúci/Objednávateľ je povinný pri osobnom prevzatí preberaný tovar riadne skontrolovať a prehliadnuť. Je povinný vykonať kontrolu balenia a v prípade, že zistí poškodenie balenia, musí odmietnuť jeho prevzatie. Pri tovare je Kupujúci povinný vykonať taktiež kontrolu obsahu balenia a odmietnuť jeho prevzatie v prípade zistenia neúplnosti. Prehliadku je Kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Neskôr reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná.
 3. Pri voľbe spôsobu dodania poštou, alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu je Kupujúci/Objednávateľ povinný overiť stav zásielky pri jej prevzatí od prepravcu. V prípade straty, alebo poškodenia zásielky pri preprave je Kupujúci/Objednávateľ povinný spísať so zástupcom prepravcu zápis o poškodení, alebo strate tovaru, aby bolo možné uplatňovať náhradu vzniknutej škody u prepravcu. Zástupca prepravcu tento zápis potvrdí. O vzniknutých skutočnostiach Kupujúci okamžite, najneskôr však do 3 dní, písomne vyrozumie Predávajúceho/Poskytovateľa a ako prílohu zašle zápis spísaný s prepravcom. V prípade, že Kupujúci/Objednávateľ vyššie uvedený zápis nevyhotoví, má sa za to, že sa zásielka bola kompletná a Tovar dodaný neporušený a nepoškodený.
 4. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú počas prepravy nebude braný zreteľ. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je Kupujúci/Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru.
 5. Akékoľvek reklamácie vady spôsobenej prepravcom je potrebné aby uplatnil u prepravcu.

 

Čl. X Reklamačné podmienky

 1. Kupujúci/Objednávateľ si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť u Predávajúceho/Poskytovateľa. Pri uplatnení práva z vadného tovaru alebo vadne poskytnutej Služby Kupujúci/Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi/Predávajúcemu reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.
 2. Kupujúci/Objednávateľ pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim/Poskytovateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci/Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim/Objednávateľom v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim/Objednávateľom uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci/objednávateľ zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje.
 3. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením zodpovedá kupujúci.
 4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný kompletný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 5. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená Kupujúcim/Objednávateľom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním, alebo nevhodnou manipuláciou, Kupujúci/Objednávateľ je povinný nahradiť Predávajúcemu/Poskytovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci/Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a iné), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, alebo nesprávnym napájacím napätím.
 6. V prípade, ak Kupujúci/Objednávateľ pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné, alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak Kupujúci/Objednávateľ ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 7. Ak tovar určený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá, Kupujúci/Objednávateľ je povinný príslušné heslá oznámiť pri uplatnení reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením vadného tovaru na reklamáciu. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových kódov Kupujúcim/Objednávateľom.
 8. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie Predávajúcim/Poskytovateľom a Kupujúci/Objednávateľ na výzvu Predávajúceho/Poskytovateľa neoznámi prístupové kódy, tovar doručený na reklamáciu bude vrátený bez opravy a reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 9. Ak pri vybavovaní reklamácie zariadenia Predávajúci/Poskytovateľ, zistí, že v zariadení je nainštalovaný nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
 10. Predávajúci/Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti Kupujúcemu/Objednávateľovi do poručujeme vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.
 11. Na zariadenie, ktoré bolo pri prijatí na servisný úkon poškodené tekutinou a následne opravené sa, záruka nevzťahuje.
 12. O ukončení reklamácie bude Kupujúci/Objednávateľ vyrozumený telefonicky, formou sms alebo e-mailom.
 13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 15. Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou vznikli.

 

Čl. XI Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.
 2. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v týchto Obchodných podmienkach riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade Spotrebiteľov, alebo Obchodného zákonníka v prípade podnikateľov.
 3. V prípade vzniku sporov medzi stranami zo zmluvného vzťahu je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.
 4. Písomnosti zaslané Predávajúcim/Poskytovateľom Kupujúcemu/Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom. Písomnosť sa považuje za doručenú odoslaním na e-mail a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Kupujúci/Objednávateľ dozvedel.
 5. Kupujúci/Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2015
 7. Predávajúci je oprávnený meniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek, pričom zmena je účinná odo dňa uverejnenia zmenených Obchodných podmienok na webovej stránke Predávajúceho/Poskytovateľa.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,
fax č.: +421 2 5827 2170

http://www.soi.sk

 

Príloha PDF : formulár na odstúpenie od zmluvy

stiahni PDF formulár